Продукти

Електромотори Електротелфери

ЕЛМОТ АД е най-голе- мия производител на асинхронни електро- мотори с конусен ротор
и вградена спирачка, едно- и дву-скоростни, с мощност 0.06 - 46 kW
При "Взривозащитени": до 20 kW - работят във взривозащитена среда Ex(d)IIBT5;Ex(d)IICT5 по EN5018).
Режим на работа S3(до 25/50 %).

През 2001 г. ЕЛМОТ АД започва производство на въжени електротелфе- ри. За кратко време се усвоява изключително богата гама от товаро- подемности, практиче- ски неограничени висо- чини, скорости на поде- ма и пр., което поставя фирмата сред водещите производители в света.
Произвеждат се 2 типа:
- С вграден в барабана редуктор: VAT(1-150t), VVAT(1-25t)
- С редуктор извън кор- пуса: VMT (0.5-16 t), VVMT (0.5-16 t)

Моторредуктори Кранови компоненти

Прилагат се за придвиж- ване и позициониране на товари. Масово се изпол- зват при заджижване на блок-ходови колела. Взривозащитено изпъл- нение - категория Ex(d)IIBT5; Ex(d)IICT5 по EN5018.

ЕЛМОТ АД предлага пълна гама компоненти за оборудване на крано- ве с обща товароподем- ност до 150 тона: челни греди, ходови колела, ограничители на товара, ролкови блокове и др.
Изработка и ремонт
на кранови(двурелсови) и монорелсови колички.

Търговия и
производство
на кранове
Конфигуратор

2004 година постави ос- нови на краностроене в предприятието, с произ- водство на първия кран, а 2010 EЛMOT АД пусна модерен кранов произ- водсвен участък, с кое- то откри пътя на марка- та ЕЛМОТ към утвържда- ване в световен мащаб.

Конфигурирайте сами желания от вас продукт